5 Kazanım'a hoş geldiniz.

VİZYONUMUZ

Üretken ve yenilikçi nesilleri yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünyaya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olmak.

EĞİTİM İLKELERİMİZ

  • Yaparak- yaşayarak öğrenme,
  • Öğrenci merkezli eğitim,
  • Eğitimi uluslararası programlarla destekleme,
  • Bilgilerin içselleştirilmesi,
  • Analiz-sentez yeteneğinin kazandırılması,
  • Yararlı hobiler edinilmesi,
  • Yetenek ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması,
  • Öğrencilerde araştırma merakı uyandırılması,
  • Okul ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurulması.

DEĞERLERİMİZ

İletişim ve Paylaşım
  Özel 5 Kazanım Kolejinde “Çorbada benim de tuzum var.” diyen herkes bir paydaş kabul edilir ve birey olmak yadsınmaksızın “Biz” anlayışı benimsenir.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde, kaliteli iletişimin çift yönlü olması gerekliliği bilinciyle tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur.
  Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlar karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.
  Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır.
  İşbirliği ve ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır.
  ·Farklılıklar zenginlik olarak algılanır.
  ·Anlaşılmaktan çok anlamaya önem verilir.
Liderlik ve Katılımcılık
  Özel 5  Kazanım Kolejinde, eğitim sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara yol gösterici, güdüleyici ve ışık tutucu bir örneklik sergiler.
  Özel 5 Kazanım Kolejinde sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü imkânlarla öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği bir öğrenme merkezi kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur.
   Özel  5  Kazanım Kolejinde tüm paydaşları çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kuşanır, gündeme gelen değişim ve dönüşümlere proaktif bir refleksle adapte olur.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde tüm paydaşları kuruma bağlılık içinde karar verme süreçlerine katılarak görüş ve önerilerinin temsilini üstlenirler; etkilerler ve etkilenirler.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde sektöründe öncülük ederken; kurucuları da yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile gruplara örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir.
Sorumluluk ve DuyarlılıkÖzel 5  Kazanım Kolejinde çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün hâlinde,
  Görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve yerine getiren,
  Bu toprakların değerleri ile evrensel insanî değerlere sahip çıkan,
  Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı,
  Çevre bilincine sahip,
  İdealist ve üretken,
  Mutlu ve özgür bireyler
Şeffaflık, Güven ve Özgüven
   Özel 5  Kazanım Kolejinde, uzman kadrosu ve yarattığı eğitim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getirdiği için güvenilir bir kuruluştur.
  Tüm paydaşlarında güven sağlamayı temel ilke kabul eden Özel 5  Kazanım Kolejinde , kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.
Gelişim ve Kendini Gerçekleştirme
  Özel 5  Kazanım Kolejinde çalışanları ve öğrencileri, analitik ve bilimsel bir kafa yapısıyla araştıran, sorgulayan, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonuçları gözden geçirerek benimseyen bireylerdir.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde çalışanların ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat yaratacak ortamlar hazırlanır.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde çalışanlar ve öğrenciler ortaya koydukları performansları itibariyle yakından izlenir, tanınır ve takdir edilir.
Yaratıcılık ve Üretkenlik
  Özel 5  Kazanım Kolejinde çalışanları bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak, alanlarındaki yenilikleri sürekli izlerler.
  Özel 5  Kazanım Kolejinde çalışanları ve öğrencileri tarafından yapılan özgün çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır.