5 Kazanım'a hoş geldiniz.

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk inkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduğundan Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır.Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmeye yönelmiştir.

Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır. Çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Bağımsızlık: Bağımsızlık, en önde gelen Atatürk ilkesidir. Zira Milli Mücadele adını verdiğimiz büyük olay, her şeyden önce bu ilkenin gerçekleşmesi için yapılmış, sonunda başarıya ulaşmıştır. Çünkü esas olan, bağımsızlığına kastedilen Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması idi; bu esas da ancak milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip olmasıyla temin olunabilirdi. Bu sebepledir ki Milli Mücadele’nin parolası , “ Ya istiklal ya ölüm” olmuştu.

Tam bağımsızlık, Atatürk’ün anlatımı ile “ siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet,  millet ve memleketin gerçek manasıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyetini ifade eder. “  Ancak bağımsız devletlerdir ki, memleketlerinin iç ve dış siyasetlerini yabancıların karışmasına imkân vermeksizin çizebilir ve yürütebilirler. Dışa bağımlı devletler için böyle bir serbestlik söz konusu olamaz.

Atatürk, Türk Bağımsızlık Mücadelesinde, bu ilkenin önemini şu sözleriyle belirtmiştir: “ Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu, bütün manasıyla koruyabilmek, gerekirse son ferdinin son damla kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek! İşte bağımsızlık ile hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş manasını, yüksek kıymetini vicdanında kavramış milletler için temel ve ölmez prensip…”

Bu sözlerin büyük bir değeri vardı. Çünkü “ bağımsızlıktan mahrum bir millet, ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun,  medeni insanlık karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir muameleye layık olamazdı. Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi.  Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı getirmelerine asla ihtimal verilemezdi.” İşte Milli Mücadele adını verdiğimiz büyük savaş da Türk milletini bağımsızlıktan yoksun bırakmak isteyenlere karşı bu düşüncelerin ışığında yapılmış, sonunda tam bağımsız bir Türk Devleti kurulması ile başarıya erişmişti.

Milli sınırlarımız içinde, millet egemenliğine dayalı, bağımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek, bu temel prensipler uğrunda her türlü fedakârlığı, her an yapmaya hazır olmak, Atatürkçülüğün özünü ve amacını oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için şüphe yok ki her şeyden evvel kuvvetli olmak,  kendi kuvvetimize dayanmak gerekmektedir.

Milli Egemenlik: Milli egemenlik, yani milleti bizzat kendi mukadderatına hâkim kılmak esası, Atatürkçülüğün bağımsızlıkla iç içe girmiş ikinci büyük ilkesidir. Bu ilkeye göre, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; hiçbir mana,  hiçbir şekil ve hiçbir surette ortaklık kabul etmez. Bu idarenin, bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibaret olması sebebiyledir ki toplum içinde her kuvvet, bu iradeden doğar;  ancak bu iradeye uymak suretiyle yaşayabilir. Atatürkçü anlayışa göre,  milletin irade ve emeline uymayanların tarihi acıdır, yok olmaktır.

“ Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de,  eşitliğin de,  adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.” Türk Bağımsızlık Savaşı da bu görüşlerin ışığı altında milletin, egemenliğini kendi eline almasıyla başlamış, bu irade gücü ile başarıya ulaşmıştır.

Milletimizin yüzyıllar boyunca başına gelen bütün felaketler, kendi kader ve mukadderatını,  kendi iradesini, kendi idaresini başkalarının eline terk etmesinden kaynaklanıyordu. Bu terk ediş sebebiyledir ki Dünya Harbinin sonunda uçurumun kenarına kadar getirilmiş, sonunda gelip devletler tarafından nerede ise tarihten silinmek istenmişti. Türk milleti,  bu acı tecrübelerin ışığında artık uyanmıştır. Kendi iradesini, kendi idaresini artış başkasının elinde görmek istemiyordu. Bu sebepledir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, milletin yüzyıllar süren arayışlarının özünü, onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalini oluşturuyordu.

Atatürk’e göre: “ Bu milletin egemenliğini anlayabilmesi ve onu güvenle koruyabilmesi, birtakım özel niteliklere ve üstün öğrenim ve eğitime sahip olmasına bağlıdır. Bu milletin siyasi eğitiminde, sosyal eğitiminde, vatan sevgisinde noksan varsa, öyle bir millet egemenliğini gerektiği derecede kuvvetle elinde tutamaz “ Bu bakımdan milli egemenliği yaşatma hususunda vatandaşların gerekli nitelikte yetiştirilmesi büyük önem taşır.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği,  milli idareyi ve hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Bu tarz yönetim, milli egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi gerçekleştirecek, en iyi uygulatacak bir devlet şekli olup, demokrasinin de en gelişmiş şeklidir. Atatürk’ün ifadesi ile “ Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan bu idare şekli,  milletin insanca yaşamasını bilmesi,  insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi, demektir. “

Türk milleti, asırlar boyunca kendi hâkimiyetini, kendi iradesini kullanmasına mani olan monarşi, oligarşi gibi rejimlerin acılarını çekmiş, nihayet kendi mizacına en uygun idarenin Cumhuriyet olduğunu görmüştür. Bu tarz bir idarede, egemenliğin herhangi bir kişi, zümre veya sınıfla paylaşılması söz konusu olamaz. Cumhuriyet rejiminde bir görevin,  ilahi bir kuvvete dayanması veya babadan oğula geçmesi gibi bir veraset usulü yoktur; egemenlik bütünüyle millete aittir. Millet bu egemenliğini, kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. Seçimle iş başına geliş de görev bakımından belli bir dönemi kapsar;  yani Cumhuriyet rejiminde ömür boyu bir görev söz konusu olamaz. İşte bu yönetim sayesindedir ki devlet idaresine layık olanlar, milletin reyi ve iradesi ile işbaşına gelebilirler.  Cumhuriyetin fazileti ve üstünlüğü buradadır.

Milliyetçilik: Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke,  Milli Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır;  zira devlet,  artık milletler topluluğuna değil,  sadece Türk unsuruna dayanıyordu,  bu sebeple milli bir devletti.

Atatürk inkılabı, Türk milletini dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir toplum olarak kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür;  çünkü bu kişiler aynı dili konuşmakta, aynı kültürü paylaşmakta, aynı ülküyü taşımaktadırlar. Bu anlayış içinde her ferdimizin amacı Türk milletinin mutluluğu, birlik ve beraberliği için çalışmak, bu kutsal vatanı daha güzel, daha bayındır hale getirmektir. Bu sebeple milli sınırlarımız içinde, milli benliğimizi duyarak, varlığımızı yükseltmeye çalışmak, Atatürk milliyetçiliğinin esasıdır.

Irkçılığı reddeden Atatürk milliyetçiliği bütünleştirici, birleştirici, vatan yüzeyinde milli birliği temin edici bir milliyetçiliktir. “ Ne mutlu Türk’üm diyene!” vecizesiyle kalplere milli iman perçinleyen Atatürk, aynı zamanda insanlık idealinin ve insan sevgisinin de sembolüdür.  “ Biz kimsenin düşmanı değiliz;  yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız” diyen Atatürk’tür. Bu bakımdan, Türk inkılabının milliyetçilik anlayışı hiçbir zaman bencil bir milliyetçilik değildir, aksine bu milliyetçilik, insanı bir ülkü ile el ele yürümektir. Atatürk milliyetçiliğine göre, Türk vatandaşları her şeyden önce kendi milletinin varlığı ve saadeti için çalışacak, fakat başka milletlerin de huzur ve refahını düşünecektir. İşte Türk inkılabının “ Yurtta barış,  cihanda barış “ ilkesi, milliyetçiliğimizin bu insancıl yönünü işaret etmektedir.

Halkçılık: Halkçılık ilkesi, Türk toplumunda fert,  aile,  zümre ve sınıf hâkimiyetinin olmayacağı, bütün millet fertlerinin kanun önünde eşitliği esasına dayanır. Bu sebeple Türk inkılabının halkçılık anlayışı, vatanı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün kabul eden görüşten kaynaklanmaktadır. Türk toplumunda bir sınıfın diğer sınıf veya sınıflar üzerine hâkimiyet kurması,  Atatürkçü halkçılık ilkesi ile bağdaşamaz. Çünkü Türk inkılabının halkçılık anlayışı, bütün millet fertlerini ayrılık gözetmeksizin memleketin öz evladı kabul etmek, onların temel hak ve hürriyetlerini teminat altına almak, devlet yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlamak, onları kanun önünde eşit tanımak prensibine dayanır. Bu ilkede devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete karşı karşılıklı hak ve görevleri en çağdaş, en insani şekilde düzenlenmiştir. Millet fertleri arasında ayrıcalık tanımayan bu ilke, milli egemenliğin ve milli iradenin milletten kaynaklandığını göstermesi bakımından demokrasi zihniyetini de simgeler. Bu ilkede “ millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millet hizmet eden onur efendisi olur. “

Devletçilik: Devletçilik, Türkiye’nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasına dayanır. Atatürkçü devletçilik anlayışı – herhangi bir doktrine bağlı olmaksızın – bizim ihtiyaçlarımızdan doğmuş bir ilkeyi simgelemektedir. Bu anlayışın, her iktisadi faaliyeti yalnız devletin uğraşı alanı sayan zihniyet ve yollarla hiçbir ilgisi yoktur.  Aksine, bu uygulamada kişisel faaliyet, ekonomik ilerlemenin esas kaynağı olarak kabul ediliyordu. Çünkü fertlerin her görüş noktasından olduğu gibi bilhassa ekonomik sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devletin kendi faaliyetleri ile bir engel meydana getirmemesi, demokrasi prensibinin en mühim esası idi. Ancak ferdi gelişimin mani karşısında kalmaya başladığı noktada devlet faaliyetinin sınırı başlamalıydı. Atatürk bu ilkeyi şu şekilde açıklamaktadır. “ Türkiye’nin tatbik ettiği devletçilik sistemi, on dokuzuncu asırdan beri sosyalizm  nazariyecilerinin  ileri  sürdükleri  fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye  has  bir sistemdir. Devletçiliğin  bizce manası şudur: Fertlerin hususi teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak, Türkiye  Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında  asırlardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerle  yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve kısa zamanda yapmaya muvaffak oldu.  Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi, liberalizmden başka bir yoldur” Görülüyor ki, Türk inkılabının devletçilik anlayışı, ekonomi siyasetinde devleti yapıcı ve idareci olduğu kadar düzenleyici bir birlik unsuru kabul etmektedir. Bu anlayışta,  devlet müdahalesinden ziyade, ekonomiyi fert ve devlet el ele geliştirmek, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındır hale getirmek için, milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerde,  özellikle iktisadi sahada devleti alakadar kılmak söz konusudur. İçinde bulunulan hal ve şartlara göre, ferdi teşebbüsün yanı sıra kamu yararının söz konusu olduğu alanlarda devlete de ödev yükleyen Atatürkçü devletçilik ilkesi, iktisadi alanda bugün “ karma ekonomi “ kavramıyla ifade edilmektedir.

Laiklik: Laiklik, genel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini inançların devlet idaresinde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır.

Milletimiz yüzyıllar boyunca devlet idaresinde bu ilkenin uygulama alanı bulamamasının çok acılarını çekmiş,  çok zararlarını görmüş,  sonuç olarak gelişme ve ilerlemesi geri kalmıştı. Bu bakımdan Türk inkılabı laiklik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çağdaş Türk toplumunun temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir.

Laikliğin ayrıntılarına inecek olursak, devlet yönetimine dini kural ve görüşlerin karıştırılmaması yanında, toplumda din ve vicdan hürriyetinin temini, din ve mezhepleri ne olursa olsun yurttaşlara eşit işlem yapılması, devletin resmi bir dininin bulunmayışı, eğitimin laik, akılcı ve çağdaş esaslara göre düzenlenmesi, bu ilkenin başlıca unsurlarını oluşturur.  Laiklik bu nitelikleriyle toplumda fikir ve inanç ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesini önleyen, vatandaşları hoşgörülü davranmaya sevk eden,  su sebeple ülkede birlik ve beraberliği temin eden temel unsurlardan biridir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki laiklik anlayışında din devlet ve dünya işlere karışmayacak, vicdanlardaki yüksek ve kutsal yerini muhafaza edecektir.  Laiklik dinsizlik, din düşmanlığı, dine saygısızlık değildir;  aksine dinin her türlü çıkar hesaplarından uzak tutulması,  siyasete alet edilmemesidir.

İnkılapçılık: İnkılapçılık, Atatürk’ ün ifadesiyle: “ Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseler kurmuş olmaktır ” Bu sebeple, Atatürkçülüğün inkılap anlayışı, eski, kötüyü, çirkini yıkıp yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır. Bu inkılap anlayışı ilim ve tekniğin ışığında sürekli bir çağdaşlaşmayı içerir. Bu sebepledir ki atılımlarda tereddüt ve şüphe yerine inanç,  sebat ve değişmez karar söz konusudur.

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, uygarlık dünyasında yerimizi almak, ancak gerek zihniyet gerekse kurumlar açsından o uygarlığın gereklerini yerine getirmekle mümkündür.  Türk inkılabı, bu büyük işi, her biri diğerini tamamlayan bir sıra inkılaplarla başardı. Amaç her yönüyle çağdaş bir toplum haline gelmekti. Atatürk bu hususu, şu sözleri ile belirtiyordu: “ Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline eriştirmektir. İnkılaplarımızın temel kuralı budur”

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı, ıslahat kavramıyla bağdaşamaz, çünkü ıslahat, yeniden düzenleme olmakla beraber, bu düzenlemenin içinde eski ile yeninin, zararlı ile faydalının yan yana yaşaması söz konusudur. Tazminat ’tan bu yana Osmanlılarda düşünülen bütün yeniliklerde, yapılan bütün inkılaplarda bu ikilik yaşatılmıştı. Yeni mahkemelerin yanında şer’i mahkemeler, medresenin yanında yeni okul,  yeni kıyafetin yanında eski  kıyafet  beraber  yürürlükte  idi. Atatürk  inkılabının en  büyük  özelliği, sadece yeniyi,  iyiyi, faydalıyı kabul etmekle, kendisine  kadar inkılap hareketlerinde  süre  gelen  bu  ikiliği  kesin  şekilde  ortadan  kaldırmak olmuştur.

Barışçılık: Atatürkçülük,  bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını ister. Bu bakımdan barışçılık ilkesi, Atatürkçü düşüncenin vazgeçilmez bir unsurudur.  Barışçılık,  bağımsız bir devlet olarak yurdumuzda mutlu bir  yaşam sürmemizi amaçladığı  gibi, bizim dışımızda diğer milletlerin de birbirleri ile iyi ilişkiler içinde yaşamalarını öngörür. Atatürk’ göre : “ Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı ilkelerinden biri olan yurtta barış cihanda barış ilkesi, insaniyetin ve uygarlığın refah ve ilerlemesinde en esaslı etkenlerdendir. “ Bu kuralın bütün devletlerce bir siyaset esası sayılması, tüm insanlığın mutluluğu için şarttır. Memleket içinde her faaliyetin gelişimi, şüphesiz ki bütün vatandaşların güven duygusu içinde mutlu bir yaşam sürmelerine bağlıdır. Bu bakımdan yurt güvenliği içinde fertlerin de hak ve hürriyetlerini, kişisel güvenliklerini düşünmek, cumhuriyet rejiminin görevleri arasındadır.

İç barış, bütün insanlığın mutluluğu açısından dış barış ile de tamamlanmalıdır. Bu bakımdan komşuları yanında diğer bütün devletlerle de iyi geçinmek, iyi ilişkiler içinde olmak Atatürkçü dış politikanın esasını oluşturmaktadır.  Bu ilkeye göre milletlerarası anlaşmazlıklar her şeyden önce barışçı yollarla çözülmeli,  askeri harekât siyasi faaliyetin ümitsiz olduğu noktada başlamalıdır.

Yurtta barış, cihanda barış ilkesinin yaşayabilmesi, her şeyden evvel yurdumuzu ve haklarımızı koruyacak kuvvette olmamıza bağlıdır. Ancak bu önemli unsurun yerine getirilmesinden sonradır ki  barışı  koruyacak  uluslararası  çabalara  ihtiyaç vardır. Atalarımızın  “ Hazır ol  cenge, ister isen sulh u salah!”  sözü  bu anlamdadır.

Akılcılık, Bilimcilik, Gerçekçilik: Akılcılık,  yani sorunlara akılcı görüşle yaklaşım,  Atatürkçülüğün diğer bir ilkesidir. Atatürkçülüğün bütün ilkeleri temelde akılcılık, bilimcilik ve gerçeklikten kaynaklanmaktadır;  diğer bir ifade ile bu ilkelerin hepsinin özünde akılcılık, bilimcilik ve gerçekçilik yer almaktadır. Çünkü bu ilkeler,  hayalden,  teoriden değil, doğrudan hayattan doğmuş ilkelerdir.

Gerçeği aramak, gerçeğe yönelmek, gerçeği konuşmak Atatürk’ün yöntemi idi. “ Biz daima gerçek arayan ve onu buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.” Sözü bu yöntemini yansıtıyordu. Bu bakımdan Atatürkçülük akla değer verir, olaylara bilim gözüyle bakar; gerçeği kavramaya çalışır. Hayal gücü ile sorunlara yaklaşmak, ön yargılarla hareket etmek, Atatürkçü düşünce ile bağdaşamaz. Atatürk’e göre : “ Akıl ve mantığın halletmeyeceği mesele yoktur “ “ Her işin  esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilir olmakla beraber, yolun  makul,  mantıki  ve  bilhassa  ilmi  olması  şarttır.”

Yüzyıllar boyunca Osmanlı devlet yönetimi ve Türk toplumu, karşılaştıkları sorunlara, çağın gelişmelerine uygun akılcı ve gerçekçi çözümler arayacakları yerde, onları teokratik kurallar içinde, bu kurallarla bağdaşmak üzere çözümlemeye çalışmışlardı. Matbaanın memlekete iki yüz sene geç girişi  bu  davranışın  tipik  bir  örneği  idi.

Atatürk’ün gerçekliliği de, akla, mantığa ve bilime verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Çünkü akıl, mantık ve bilim, devlet yönetiminde ve toplum yaşamında dogmalardan kurtularak gerçekçi olmamızı gerektirmektedir.

Akıl ve mantığın ışığında bilim süzgecinden geçen her görüş, bizi şüphesiz ki gerçeğe,  gerçekçiliğe götürür. Gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük hata olamaz. Bu sebepledir ki Atatürk:  “ Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt,  bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap  kaydeden  yapraklarından  çıkardığımız  neticelerdir “ diyordu.

Atatürk’e göre yeni  devlet, “ kuruntuya dayanan ülküler arasında, o ülkülere erişmek için değil, fakat erişmek hülyasıyla  milleti  kayalara  çarparak,  bataklıklara  batırarak,  en nihayet kurban ederek mahvetmek  gibi  cinayetlerden  kaçınan  bir  devletti.  Bugünkü Türkiye halkı ve hükümeti, tükenmez emeller peşinde koşup kendi evini unutan ve harap bırakan sergüzeşti insanlardan değildi.” Bilakis artık kendi hayati menfaatlerini düşünmek, bunları gerçekleştirmek istemektedir. “ Asırlardan beri Türkiye’yi idare  edenler  çok  şeyler düşünmüşler;  fakat  yalnız bir şeyi düşünmemişlerdi: Türkiye’yi!  Bu düşüncesizlik  yüzünden  Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı  zararlar büyüktü. Bunları  telafi  için artık  bir şey lazımdı. O da gerçekçi olmak, Türkiye’den başka bir şey düşünmemek! “ Şimdiye kadar halkımız kendi benliği, kendisine  unutturularak  şunun bunun herhangi  bir keyif  ve emelini  elde  etmekle  vakit  geçirmişti.  Bu bakımdan  gerçekçilik  ilkesi  iç  siyasette olduğu  gibi dış siyasette de yolumuzu çizmiştir :“ Erişilemeyecek  hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak. Uygar dünyadan, uygar  ve  insani  davranış  ve  karşılıklı  dostluk  beklemek…”

Atatürkçülük dün olduğu gibi bugün de toplumumuzun sorunlarına akılcı, bilimci ve gerçekçi bir görüşle eğilinmesini, sorunların bu görüşle çözümlenmesini gerektirmektedir. Bir diğer ifade ile sorunların çözümünde dogmatik unsurların  etkisinde  kalmaksızın  sadece  ve  sadece aklı,  mantığı ve bilimi  anahtar  kabul  etmektedir.